Policies

KVALITETSPOLICY
Vi erbjuder

el-service, elkonstruktion och programmering, fastighetsautomation, installationer, lyftdons-tjänster samt jourverksamhet och kontorsservice.

Vi står för

helhetssyn och fackmannamässigt utförande i allt från det temporära till det slutgiltiga.

Vi arbetar ständigt med att höja kundnöjdheten genom att

• alltid vara tillgängliga
• leverera i tid och enligt avtal
• hålla hög kompetens inom vårt område
• leverera effektiva lösningar
• vara lösningsorienterade och lösa kundens hela problem

Genom denna policy åtar vi oss att uppfylla kundkrav och engagera oss för att kontinuerligt förbättra tjänster och verksamhet.

MILJÖPOLICY
Vi erbjuder

el-service, elkonstruktion och programmering, fastighetsautomation, installationer, lyftdons-tjänster samt jourverksamhet och kontorsservice.

Vi skyddar miljön och förebygger miljöpåverkan i samhället och internt genom att

genomföra energibesparande åtgärder åt våra kunder

i möjligaste mån använda miljömärkt material
kommunicera vår miljöhänsyn till kunder, leverantörer, partners och intressenter,
förebygga föroreningar genom avfallssortering, återvinning och externt genom miljökrav vid inköp,
anpassar vår bilkörning med hänsyn till miljön
använder dubbfria däck

Ledning och personal åtar sig genom denna policy att ständigt utveckla vårt miljöarbete och att iaktta tillämplig miljölagstiftning.

SÄKERHETSPOLICY
Hos Hagabergs El är trygghet och säkerhet en viktig del av vårt dagliga arbete, detta gäller både medarbetare och kunder. Hagabergs El bedriver ett aktivt arbete med säkerhet och riskhantering i syfte

• Att vara en säker och trygg samarbetspartner
• Att värna om materiella och immateriella värden

Som kund kan du lita på att:

• Våra medarbetare bär ID-kort när så krävs, tillämpligt behörighetskort och företagskläder
• Vi följer våra kunders säkerhetspolicy och larmrutiner

Varje medarbetare har ansvar för att gällande säkerhetsregler och säkerhetsrutiner tillämpas inom det egna ansvars- och arbetsområdet.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

I verksamheten vill vi vara klara och tydliga i vår information och kommunikation om hur vi använder kund- och leverantörs-kontakters, medarbetares och övriga intressenters personuppgifter (PU). Detta innebär att vi

• informerar om användning och ändamål,
• respekterar och skyddar de PU vi mottagit,
• informerar om individens rätt att

– ge och ta tillbaka samtycke
– begära registerutdrag,
– invända mot användningen av PU,
– begära rättelser och raderingar av PU,
– begära överföring av PU till annan personuppgiftsansvarig.

• endast sparar PU för att uppfylla lagkrav så länge som krävs i tid,
• endast använder PU för andra ändamål med berörd persons samtycke,
• även sparar PU för s k. ”tredje person” om detta inte medför oproportionerligt merarbete för oss,
• övervakar vår behandling av PU.

Denna policy är ett åtagande för ledning och övriga medarbetare att behandla personuppgifter enligt denna policy, doku-menterade rutiner samt gällande lagstiftning.

ELRÄTT
ELRÄTT är ett samarbetsprojekt mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Sveriges Elgrossister SEG och ELRÄTT Leverantörerna med syfte att inspirera och visa möjligheterna med modern elteknik.

Elteknikbranschen är i förändring och många är inte medvetna om hur mycket kunskap som finns hos elteknikföretagen. Idag kan du få hjälp med allt ifrån eleffektivisering av din fastighet till att installera moderna styrsystem för belysning, värme och ventilation.

Vi arbetar för att utveckla och stärka elteknikbranschen genom att erbjuda kunder trygga, effektiva och smarta lösningar. Vi kallar det kort och gott för ELRÄTT.